E-školení řidičů VZV

školte se v pohodlí domova

Obchodní podmínky pro e-shop (E-školení)

Definice - Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

 1. V těchto Obchodních podmínkách.
 2. Zboží znamená služba nabízená Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;
 3. Uživatelský účet znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
 4. Uživatel znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
 5. Spotřebitel znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
 6. Registrace znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
 7. Přístupové údaje znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo případně (PIN kódu) vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
 8. Provozovatel Tolex spol. s.r.o., IČO: 28538471, s místem podnikání Tři Dvory 341, 280 02  Kolín 2
 9. Občanský zákoník znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
 10. Objednávka - Nákupní košík znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží, služeb a nebo změnou množství vybraného zboží, služeb; Objednáním Zboží nebo služeb pro skupinu uživatelů (zaměstnanců) potvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami. Objednávka je splněna předáním přístupových údajů kupujícímu.
 11. Kupní smlouva znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu; jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží, služeb Uživatelem;
 12. E-shop znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.skolenivzv.cz  nebo   www.tolex.cz
 13.  Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
 14. Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb, 
 15. Ceny poskytovaných služeb (zboží) a licenčního obsahu jsou na webu uváděny před uzavřením objednávky. Pro vystavení Proforma faktury jsou uvedeny ceny včetně DPH. Praktický zácvik, cena je stanovena dohodou na místě s instruktorem. Daňový doklad a přístupové údaje jsou zaslány elektronicky po připsání platby na účet. Pro skupinu uživatelů (zaměstnanců) je vystaven souhrnný daňový doklad včetně přístupových údajů.
 16.  Pro odstoupení od smlouvy platí, že: Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, služby. Převzetím služby se rozumí úhrada proforma faktury a zaslání notifikační zprávy o zpřístupnění, nebo v případě objednání skupiny uživatlů (zaměstnanců) zaslání faktury s přístupovými údaji (PIN kódu) nebo (přístup je aktivvní). V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo služby nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží nebo služby.
 17. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci,14-ti dnů.
 18. Odstoupení od Kupní smlouvy není možné: V případě, že účastník nezahájí nebo nedokončí školení nebo jej absolvuje neúspěšně z důvodu neúspěšného zakončení závěrečného testu, dále není možné odstoupit od Kupní smlouvy pokud bylo školení již ukončeno závěrečným testem. V těchto případech nevzniká žádný nárok na vrácení jím poukázané platby ani její části. Všechny záznamy o aktivitách uživatele se automaticky ukládají notifikačním zápisem v aplikaci.
 19. Prohlášení uživatele                                                                                                       
 20. Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Dále prohlašuji že mi nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a že netrpím tělesnou nebo duševní vadou , která by mě činila neschopným k řízení motorových vozidel.
 21. Uživatelský účet - registrace
 22. Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet. Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje. Identifikační údaje Uživatelem zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
 23.  V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictvím E-shopu nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu.
 24. Ochrana osobních údajů
 25. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.
 26. Užívání E-shopu, E-školení
 27. Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami. Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení nebo uživatelské rozhraní. Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby. Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu. V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.
 28. Prohlášení Provozovatele Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží služby, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží služby na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží služby.
 29. Elektronická evidence tržeb Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
 30. Rozhodné právo Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
 31. Účinnost, Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1.9.2019
 32. Aktualizace těchto Obchodních podmínek vstupuje v účinnost 1.1.2021