E-školení řidičů VZV

školte se v pohodlí domova

Informace o E-školení

E - školení obsluh motorových manipulačních vozíků (OMV)

E-školení je určeno pro řidiče manipulačních vozíků v rozsahu oprávnění I,II, A,B,C,D,E,G,W-1,W-2,Z , na které se vztahuje povinnost školení, vyplývající z ustanovení Zákoníku práce v rozsahu stanoveném učební osnovou. Společnost Tolex spol. s.r.o. připravila nabídku pravidelného proškolování formou elektronické výuky, jako alternativu ke klasickému školení s instruktorem, které lze i různými způsoby kombinovat.

Cílová skupina – druhy E-školení:

E-školení je určeno zaměstnancům, živnostníkům, soukromým osobám, kteří při výkonu své práce používají manipulační vozík.

Druhy E-školení – teoretická část:

Opakované E-školení (OPŠ), Základní E-školení (ZŠ), Rozšiřující E-školení (RŠ) 

Praktická část – praktický zácvik (PZ):

Je určená pro (ZŠ, RŠ) a následuje po úspěšném zvládnutí závěrečného zkušebního testu,

Způsobilost řidiče

Řízení motorových vozíků je povoleno pouze k tomu vyškoleným a pověřeným řidičům.

Řidiči motorových vozíků musí být fyzicky způsobilí s přihlédnutím k požadavkům národních vládních institucí majících příslušné právní oprávnění.

Cíle vzdělávání:

Temetické oblasti pro studium a ověření účastníky E-školení   

 • Průkaz řidiče - požadavky na obsluhu manipulačních vozíků
 • Povinnosti řidiče - před zahájením provozu
 • Plnění paliva, nabíjení a výměna akumulátoru
 • Jízda, ovládání, odstavení vozíku
 • Dopravní cesty a stohovací prostory
 • Nosnost vozíku, rovnováha a stabilita
 • Manipulace, manipulační jednotky - regály, pojezd, řízení
 • Zakázané manipulace a jednání řidiče
 • Určení a hodnocení rizik plynoucích z provozu – MV
 • Důvody neprovozuschopnosti
 • Zdravotní příprava - první pomoc
 • Ručně vedené manipulační vozíky
 • Tahače
 • Vozíky s výsuvným sloupem řidiče
 • Boční vysokozdvižné vozíky

Forma, rozsah a obsah E-školení – teoretická část

E-školení výkladově ilustrativní metodou s procvičením znalostí formou studijních textových materiálů tematicky rozdělených do oblastí, které jsou doplněny krátkými instruktážními video ukázkami. Následně školený pokračuje třemi cvičnými testy, kde je každá odpověď okamžitě po zadání vyhodnocena. V případě nesprávné odpovědi se zobrazí zároveň i správná odpověď, odpovědi jsou rozlišeny barevně. Po ukončení cvičných testů, následuje závěrečný zkušební test s časovým limitem 60 minut. E-školení lze kdykoli přerušit a pokračovat ve studiu rozečtené látky nebo cvičného testu později. Všechny lekce i cvičný test lze spouštět opakovaně, bez jakéhokoli omezení s výjimkou závěrečného testu. Automatické odhlášení z aplikace proběhne po 12 hodinách nečinnosti. Testy jsou vygenerovány náhodně z velkého počtu variant a obsahují předepsaný počet otázek dle jednotlivých tematických oblastí přizpůsobené k rozsahu oprávnění. Vydání, Záznamu o E-školení a Potvrzení o opakovaném školení řidiče manipulačních vozíků je k dispozici po absolvování závěrečného testu, s možností tisku nebo exportu PDF. Požadovaná minimální úspěšností 90 %. 

Technicko-organizační zajištění

E-školení probíhá pouze ON-line elektronicky, prostřednictvím PC připojeného k Internetu doporučený prohlížeč Google chrome. Doporučená periodicita školení je 1x za rok. Jednoduchý návod jak procházet E-školením je pro uživatele popsán v systému E–školení k v záložce Jak postupovat.

Ceny zboží služeb:

Ceny poskytovaných služeb (zboží) a licenčního obsahu jsou na webu uváděny před uzavřením objednávky. Pro vystavení Proforma faktury jsou uvedeny ceny včetně DPH. Praktický zácvik, cena je stanovena dohodou na místě s instruktorem. Daňový doklad je zaslán elektronicky obratem po připsání platby na účet. 

Firemní uživatelé, kteří chtějí využívat služby E-školení pro své zaměstnance (větší počet osob) je možná fakturace pro objednané skupiny účastníků. Přístup k E-školení je udělen po zaslání objednávky se jmenným seznamem účastníků E-školení. Podrobné podmínky je nutné projednat s administrátorem služby E-školení.

Studijní materiály (SM)

SM jsou zpracovány v souladu s příslušnými ustanoveními následujících obecně platných předpisů, v platném znění. Pro tvorbu studijních materiálů byly použity citace níže uvedených materiálů.

Použité materiály : Zákon č. 262/ 2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., z.č. 251/ 2005 Sb., zákon č. 465/2006 Sb., zákon č. 13/ 1997 Sb., zákon č. 56/ 2001 Sb., NV č. 201/ 2010 Sb., NV č. 495/ 2001 Sb., NV č. 11/ 2002 Sb., NV č. 168/ 2002 Sb., NV č. 361/ 2007 Sb., NV č. 101/ 2005 Sb., NV č. 378/ 2001 Sb., NV č. 24/ 2003 Sb., NV č. 591/ 2006 Sb., vyhl. č. 30/ 2001 Sb., vyhl. č. 341/ 2002 Sb., vyhl. č. 555/ 2002 Sb. TPG 403 01, ČSN 26 8805, ČSN ISO 3691- 1,5,6, ČSN 26 9030, ČSN EN 1726-1, ČSN EN 1459, ČSN EN 1755, ČSN 26 9010, ČSN ISO 5053, ČSN EN 50272-3, ČSN EN ISO 780 zák.č.88/2016Sb . Metodická pomůcka – MP CEO 01/2017 - Obecná pravidla používání motorových manipulačních vozíků. Návody k obsluze – obecně.

Testy pro přezkušování obsluh motorových manipulačních vozíků (OMV) 

(autor Jan Fojtík 2016)

Soubor testových otázek k přezkušování obsluh motorových vozíků vychází z dlouholeté praxe a různých testů používaných v dřívější době, upravených s ohledem na vývoj legislativy v dané oblasti. Testové otázky jsou rozděleny do několika témat.

 1. požadavky na provoz vozíků                     5.dopravní značky
 2. technická bezpečnost vozíků                     6.dopravní situace
 3. bezpečná manipulace                                7.zdraavotní příprava - první pomoc

      4.pravidla silničního provozu                          

Při výběru otázek bylo přihlíženo k Jednotné profesní přípravě obsluh motorových vozíků. Cílem je prověřit znalosti obsluh potřebné pro bezpečnou manipulaci s materiálem a znalosti potřebné pro posouzení technického stavu motorového vozíku před zahájením manipulací, posouzení případných závad způsobujících neprovozuschopnost vozíků. Každá otázka nabízí tři odpovědi, z nichž je pouze jedna správná. Cvičný test (I,II,II) je sestaven náhodně a obsahuje příslušný počet otázek pro každé z uvedených témat. V případě chybných odpovědí jsou tyto otázky opakovaně použity v závěrečném testu. Tímto způsobem je účastník testu nucen si zapamatovat správnou odpověď, nejen k dosažení úspěšnosti v testu ale i k využití v praktickém provozu.


Druhy vozíků
I-A
ručně vedený nízkozdvižný vozík, elektrický
I-B
tahač pákově řízený, elektrický
I-C
tahač volantově řízený, elektrický
I-D
ručně vedený vysokozdvižný vozík, elektrický
I-G
vozík řízený ze zdvihací plošiny, elektrický
I-W1
čelní vysokozdvižný vozík nosnost do 5 t, elektrický
I-W1(Z)
retrak, elektrický
I-W1(Z)
čtyřcestný boční vysokozdvižný vozík, elektrický
I-Z
rolba na úpravu ledu, retrak, čtřcestný vozík,, elektrický
II-W1
čelní vysokozdvižný vozík, nosnost do 5 t, spalovací motor, LPG
II W1(Z)
boční vysokozdvižný vozík II W1+Z, spalovací motor
II-W2
čelní vysokozdvižný vozík, nosnost nad 5 t, spalovací motor
II-Z
rolba na úpravu ledu, boční vozík,, LPG
I,II-W1(Z)
boční vysokozdvižný vozík, AKU, LPG, DIESEL
I-W2
čelní vysokozdvižný vozík nosnost nad 5 t, elektrický