E-školení řidičů VZV

školte se v pohodlí domova

Ochrana osobních údajů

 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Díky udělení souhlasu Vám budeme moci poskytovat produkty a služby na míru Vaším potřebám. Poskytování našich produktů a služeb není tímto souhlasem podmíněno, ale věříme že jedině tak Vám můžeme nabízet vhodná řešení. Samozřejmě, můžete své rozhodnutí kdykoliv změnit a souhlas odvolat. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27.dubna 2016o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů( dále jen ZOOÚ )a dle zákona č. 480/2004 Sb.o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlasu společnosti Tolex spol. s.r.o. se sídlem Tři dvory 341,280 02 Kolín 2 , IČO:285 38 471, kterou zastupuje pan Josef Olexa jako jednatel.( dále jen Tolex )jakožto  zpracovateli osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala ( a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování ,vyhodnocování a uchovávání ) moje osobní údaje. To vše pro účel zajištění mých relevalentních potřeb, nabídnutí a poskytnutí produktů a služeb společnosti Tolex, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují: příjmení, jméno, titul, datum narození, číslo občanského průkazu nebo pasu, číslo řidičského průkazu a skupinu oprávnění podpis, fotografii, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies. Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil. Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé produkty a služby nebude možné nabídnout. Poskytování produktů a služeb však v žádném případě není podmíněno udělením tohoto souhlasu. Další informace týkající se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu.

 Příloha k souhlasu o ochraně osobních údajů.

osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme Vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich klientů. Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého klienta společnosti Tolex spol. s.r.o. 

 Osobní údaje, které bude zpracovávat společnost Tolex spol. s.r.o. (zpracovatel)

  • identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, datum narození, číslo průkazu totožnosti - občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu, číslo řidičského průkazu a skupiny oprávnění, fotografie, podpis.
  • kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) •
  • údaje o využívání služeb - údaje o využívání služeb Tolex spol. s.r.o. vedení evidence a její archivace archivace v elektronické podobě (např. údaje o provedených školeních, praktickém zácviku), pro potřebu vydávání průkazů obsluhy, duplikátů průkazu obsluhy a záznamy jiné komunikace s klientem např. jeho další požadavky).
  • příjemci – osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány správci (zaměstnavateli) a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ
  • seznam správců – váš aktuální zaměstnavatel, pro, kterého je služba prováděna, a je uveden v záznamu o školení jako odběratel. Jinému subjektu nejsou žádné údaje poskytovány.

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Tolex spol. s r.o. povinna jakožto zpracovatel uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Tolex spol.s.r.o.  a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Tolex spol. s.r.o.  ale nemůže poskytnout službu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro provedení požadované služby